“We gaan van ziekte & zorg naar gezondheid & gedrag”

Rubik Nazarian, oprichter van onder meer DAI Artsen en mede-initiatiefnemer van Leefstijl is..., heeft een heldere missie: preventie moet een prominente plek hebben in de zorg. En dat kan alleen als er structureel wordt samengewerkt.

Hoe is het idee voor het platform Leefstijl is... ontstaan?

De behoefte is ontstaan vanuit huisartsen, medisch specialisten en andere zorgverleners die verbonden zijn aan het landelijk platform DAI Artsen [red: onafhankelijk landelijk platform met de focus op integratie van zorg, welzijn en preventie]. Kijk alleen al naar huisartsen; zij zien steeds meer patiënten met gezondheidsvragen waar de oplossing binnen het sociaal domein of leefstijladvisering ligt. En dat geldt niet alleen voor huisartsen; er moet integraal meer aandacht komen voor preventie.

Als we mensen uit de zorg willen houden, of op de vroegtijdige opsporing van ziekten willen inzetten, dan is de integratie van zorg, welzijn en preventie van essentieel belang. Toen ik in contact kwam met Gerard van Vliet, de oprichter van 111, vonden we elkaar hier snel in. Samen zijn we aan de slag gegaan. Het eerste resultaat is dit online magazine.

GEMIS


"Er bestaan nu weinig prikkels om in preventie te investeren"

Waarom is de huisarts in deze missie zo belangrijk?

De huisarts heeft een belangrijke aanjaagfunctie om initiatieven in de wijk op gang te brengen en eerstelijns partijen te verbinden. Maar de huisarts kan het natuurlijk niet alleen. Vanuit Leefstijl is... willen we daarom een brug slaan tussen alle lijnen en disciplines binnen het zorgdomein. Om die reden wordt Leefstijl is... dan ook gedragen voor en door zorgverleners.

De patiënt, die ook consument is, vindt het in toenemende mate vanzelfsprekend om van moderne digitale communicatiemiddelen gebruik te maken en verlangt daar ook steeds meer naar. Huisartsen moeten, voor en met de patiënt, voldoende tijd hebben om goede zorg te kunnen verlenen en de poortwachtersrol te vervullen.

Wat mist er nu vooral?

Er zijn door het hele land al veel mooie bewegingen gaande omtrent preventie en leefstijlgeneeskunde. Wat wij willen is al die initiatieven samenbrengen met dit platform. Zo kunnen we huisartsen en andere zorgverleners informeren en inspireren om leefstijlinterventies (in de breedste zin) te integreren. In de spreekkamer maar ook in de GGZ.

Een ander punt is dat voor een bredere blik op gezondheid, de financiering anders zou kunnen worden ingericht. Er bestaan nu weinig prikkels om in preventie te investeren. Door de financiering te verbeteren, kunnen we sociale en medische problemen vroeger signaleren en in samenhang aanpakken. Bovendien is dat op de lange termijn kostenbesparend.

"Interessant om je te realiseren dat een patiënt ook een soort ‘reis’ maakt. Hij of zij krijgt met verschillende zorgverleners te maken. Als er overal aandacht is voor preventie, heeft dat een enorme impact!"

Moet er meer samenwerking komen?

Er wordt al steeds meer samengewerkt. Uiteraard kan het nog beter, meer structureel. Kijk, waarom zou iedereen zelf het wiel moeten uitvinden? Het uitwisselen van best practices alleen al, kan zoveel kennis en inspiratie opleveren. Wat een zorgverlener uit een ander discipline doet, kun je ‘vertalen’ naar je eigen praktijk als zorgverlener. Bovendien is het interessant om je te realiseren dat een patiënt ook een soort ‘reis’ maakt. Hij of zij krijgt met verschillende zorgverleners te maken. Als er overal aandacht is voor preventie, heeft dat een enorme impact!

En ja, samenwerking is daarbij essentieel. Het gemeenschappelijk belang van gemeenten, zorgverzekeraars, huisartsen, medici en paramedici, om mensen dankzij een gezonde leefstijl uit de zorg te houden of chronische ziekten te remmen; dat is de verbindende factor.

Netwerkzorg heeft hierin de toekomst. Daar besteden we, vanuit wisselende perspectieven, in elke editie van dit magazine dan ook aandacht aan.

Je hebt het over best practices. Maar hoe zit het met de wetenschappelijke onderbouwing?

Bij de eerste editie hebben we al direct auteurs vanuit verschillende disciplines betrokken. Ook vanuit wetenschappelijke hoek. Het gaat erom dat we wetenschap benutten en vertalen naar de praktijk. Onderbouwing is essentieel.

We willen de transitie van ziekte & zorg naar gezondheid & gedrag met dit platform versterken. Dat kan alleen als we het samen doen. Huisartsen, medisch specialisten, paramedici, gemeenten, zorgverzekeraars, overheid en medisch wetenschappelijke faculteiten. Niemand uitgesloten.

DE LANGE TERMIJN


"Mensen verantwoordelijk maken voor hun eigen gezondheid, blijft natuurlijk wel een uitdaging."

Waarom een magazine?

Omdat het er niet was. Een onafhankelijk magazine ter inspiratie, kennisdeling en uitwisseling tussen de verschillende disciplines en partijen in de netwerkzorg. Vanuit die onafhankelijkheid bieden wij nu een podium.

Dat doen we door relevante content beschikbaar te stellen, in samenwerking met huisartsen, medisch specialisten, paramedici, wetenschappers en relevante organisaties.

En altijd vanuit onderbouwing: van de wetenschap naar praktijk. Dit magazine is overigens één van de bouwstenen. Er komt meer. Denk dan aan Leefstijl is... (online) events, opleiding en onderzoek en samenwerking met de beroepsgroepen en artsenorganisaties.

Wat zie je op de lange termijn?

Digitale innovaties, data gedreven zorg, populatiegerichte zorg, het zijn trends die niet te stoppen zijn. Waar het overkoepelend allemaal over gaat is de juiste zorg op de juiste plek, meer aandacht voor het individu en in een bredere context. Dat betekent ook: mensen uit de zorg halen en inzetten op vroegtijdige opsporing van ziekten.

Mensen verantwoordelijk maken voor hun eigen gezondheid, blijft natuurlijk wel een uitdaging. Het is daarnaast een uitdaging om vanuit de zorgverleners, gemeenten, overheid, enzovoorts, dit als taak, als doel te zien.

Om hier handen en voeten aan te geven, niet alleen vanuit de eigen discipline, context of opdracht. Maar ook samen. De kracht van communities is enorm.

Om de transitie van ziekte & zorg naar gezondheid & gedrag te bewerkstelligen, is betrokkenheid van iedereen nodig. Ook van het nieuwe kabinet trouwens. De kans om gezond oud te worden wordt voor 80% bepaald door je leefstijl en leefomgeving en slechts voor 20% door je aanleg en genen. Preventie heeft dus 80% kans. Dat moet ieders ‘zorg’ zijn.

Over Rubik


Community-Bouwer, oprichter DAI Artsen, initiatiefnemer Gezondheidscentrum 3.0, integratie van zorg, welzijn en preventie.

Rubik heeft een achtergrond als trainer, onder andere rond de thema’s leefstijl en gedragsverandering. Vele jaren verzorgde hij trainingen voor huisartsen en heeft zich van daaruit toegelegd op de ontwikkeling van de DAI platforms. Wil je meer weten over Rubik, lees dan dit interview in de Medical Journey.