DE WIJK


Leefkracht is de sleutel

Om leefstijl gerelateerde aandoeningen te voorkomen moeten we kijken naar alle factoren die meespelen, en vanuit alle betrokken partijen. En ja, ook naar de financiering.

Karine van ’t Land - arts Maatschappij & Gezondheid en trainee strategie bij Menzis

Een gezonde leefstijl helpt gezondheidsproblemen te voorkomen. Daarbij denk je misschien aan fysieke hindernissen; mobiliteitsproblemen bijvoorbeeld. Maar menig huisarts, psycholoog of (wijk)verpleegkundige weet dat de mentale gezondheid van even grote impact is op het welzijn van personen en gezinnen in de wijk.

De wijkaanpak werkt

Schuldenproblematiek, verslaving of depressie vallen veelal samen met fysieke klachten. Hulpverleners zijn in het verleden te vaak beperkt geweest door de schotten van wetgeving, financiering en losgekoppelde verantwoordelijkheden om de in elkaar grijpende problematiek van een cliënt in samenhang te tackelen. Met de wijkaanpak, in onder meer de GGZ, laten partijen zien dat het wél kan én werkt.

Leefstijl is bepalende factor

Naast toegankelijke, kwalitatief goede en betaalbare zorg, is een kernmissie van Menzis het versterken van de leefkracht van ieder mens. Wij richten ons daarbij in regio’s waar we veel verzekerden hebben zoals Twente, op de vijf grootste chronische aandoeningen, waaronder depressie. Voor deze vijf aandoeningen is een gezonde leefstijl de sleutel om te voorkomen dat mensen ziek worden óf om verergering te voorkomen. De wetenschappelijke inzichten van leefstijlgeneeskunde en de kennis over de effecten die gezond gedrag heeft op de zorgbehoefte, nemen toe. Naar schatting 20 tot 25% van de Nederlandse ziektelast wordt veroorzaakt door aandoeningen die met leefstijl zijn te voorkomen of te keren.

Gerben van Ommeren - accountmanager zorginkoop GGZ Menzis

AAN DE BAK


Ook bij chronische psychische klachten kan een gezonde leefstijl een impuls geven aan de kwaliteit van leven

Aan de bak dus, en dat concreet op wijkniveau

Voor wat betreft de GGZ ontwikkelen we in samenwerking met zorgpartners en patiënten visie en beleid op zorg gerelateerde preventie. We verlagen voor mensen die hersteld zijn van een depressieve stoornis de kans op een terugval door middel van leefstijlinterventies. Ook bij chronische psychische klachten kan een gezonde leefstijl een impuls geven aan de kwaliteit van leven. Zorgaanbieders op sleutelposities in de wijk, zoals huisartsen, maken leefkracht een onderdeel van het zorgpad voor deze doelgroep.

Kennis delen

We werken in Twentse gemeenten in de wijkaanpak samen rondom de vroeg-signalering van schuldenproblematiek en het beschikbaar stellen van kennis van de GGZ sector aan het UWV in Twente en aan het Sociaal Domein, om zo beter mensen met mentale problematiek naar werk te begeleiden. Verder zetten we samen met huisartsenkring de FEA en Tactus Verslavingszorg, in op vroegsignalering en preventie van alcohol en middelengebruik door specialistische kennis naar de huisartsenpraktijk te brengen.

De puzzel over hoe we die verantwoordelijkheden en financiering goed kunnen borgen, zijn we met alle partijen aan het leggen.

Leefstijlgeneeskunde

De zorgverzekeraar signaleert als één van de eerste partijen schulden, en kan in samenwerking met gemeenten tijdig hulp aanbieden; meestal is de schuldenproblematiek immers een uiting van dieperliggende, soms leefstijl gerelateerde problematiek. Ook bínnen GGZ instellingen werken we aan leefstijlgeneeskunde, en verbinden we expertise naar andere zorgsoorten; denk aan kennis richting de stoppen-met-rokenpoli’s van het ziekenhuis.

Financiering van preventie

Binnen de huidige wet- en regelgeving is er reeds veel samenwerking mogelijk. Echter, het komende verkiezingsjaar en de beleidsontwikkeling binnen VWS bieden de nodige kansen tot verbetering. Zo blijft de financiering van preventie problematisch: de lasten zijn voor hen die erin investeren maar de maatschappelijke baten vallen vaak elders. Daardoor nemen partijen minder snel regie en verantwoordelijkheid. De puzzel over hoe we die verantwoordelijkheden en financiering goed kunnen borgen, zijn we met alle partijen aan het leggen.

Wij kunnen alvast stellen dat als die stukjes op zijn plek vallen, er een prachtplaat ligt.